E18 Dørdal - Grimstad : interkommunalt plansamarbeid

For å sikre en god og rask utbygging av E18 på strekningen fra Dørdal til Grimstad har kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad blitt enige om å opprette et interkommunalt plansamarbeid. Nye Veier er utbygger og forholder seg til et felles styre for de 7 kommunene. Gjerstad kommunes ordfører, Inger Løite, er medlem i styret i plansamarbeidet, sammen med de andre seks ordførerne i kommunene Bamble, Kragerø, Risør, Tvedestrand, Arendal (varaordfører) og Grimstad. Da det underveis viste seg at korridoren også kunne komme til å krysse kommunegrensen til Vegårshei kommune, ble også Vegårshei innlemmet i plansamarbeidet, og ordfører i Vegårshei ble medlem i styret sammen med de andre 7 ordførerne.

På denne siden får du informasjon om arbeidet.

Kommunestyret i Gjerstad vedtok 26.9.19 Kommunedelplan (KDP)for E-18 Dørdal - Grimstad

Vedtaket i kommunestyret i Gjerstad gjelder strekningen gjennom Gjerstad kommune, de andre 7 kommunene fatter tilsvarende vedtak for sin del i kommunestyremøter i september - oktober.

 

Kommunedelplan (KDP) for E-18 Dørdal - Grimstad ble endelig vedtatt av styret i det interkommunale plansamarbeidet, (som utgjør planutvalget for planen) 12. september 2019.

I løpet av september 2019 skal kommunestyrene i alle de 8 kommunene behandle kommunedelplanen, i Gjerstad skjer det i kommunestyremøtet 26. september 2019.

Her er de aktuelle dokumenter som utgjør kommunedelplanen:

 
Det er utarbeidet et utkast til samarbeidsavtale mellom Gjerstad kommune, Nye Veier og Aust-Agder fylkeskommune, dette må ses i sammenheng når kommunestyret behandler endelig vedtak av kommunedelplan 26.09.19:

Kommunedelplan (KDP) for E-18 Dørdal - Grimstad var lagt ut på høring fra 11. april til 28. mai 2019

Styret for det interkommunale plansamarbeidet for kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad har 10. april vedtatt å legge forslag til kommunedelplan for strekningen ut til offentlig høring.

Alle kunne legge inn sine innspill i medvirkningsportalen som var åpen i høringsperioden.

Planen og dokumentasjonen er svært omfattende, med mange plankart og dokumenter. Alle dokumentene kan ses her

 

Mandag 6. mai kl 18-20 var det informasjonsmøte om planforslaget på Heimat, Brokelandsheia.

 

Planprogrammet ble fastsatt 23. januar 2019

Les mer om planprogrammet her

Det endelige planprogrammet kan du laste ned her

Planprogrammet var ute på høring 31.10.18 til 14.12.18, i denne perioden var det en innspillsportal hvor innspill/kommentarer kunne legges inn.

Innspillsportalen er pr nå (februar-mars 2019) stengt, men innspill fra interessenter kan sendes pr mail til e18dg@asplanviak.no

På vegne av styret for det interkommunale plansamarbeidet har Nye Veier 31.10.18 lagt ut planprogram for kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 11-13. Fristen for uttalelser er 14. desember 2018.

Et planprogram er første steg i planlegging av store veiprosjekter og beskriver

  • formålet med planarbeidet
  • hvordan planprosessen skal foregå
  • hvordan man skal sikre medvirkning
  • hvilke alternative korridorer som skal vurderes i konsekvensutredningen

Planprogrammet skal munne ut i en kommunedelplan som skal være ferdig behandlet i de berørte kommunene juni 2019. Kommunedelplanen vil avgrense planområdet og avklare framtidig E18-trasé som skal utredes nærmere. 

Når en korridor er valgt vil denne detaljreguleres som en reguleringsplan. Nye Veier prioriterer utbyggingsprosjekter etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Plandokumentene som var ute til høring bestod av følgende:

Mer informasjon og kart finnes på https://www.nyeveier.no/prosjekter/e18-soeroest/e18-doerdal-grimstad/planprogrammet-er-lagt-ut-til-offentlig-hoering og https://www.nyeveier.no/prosjekter/e18-soeroest/e18-doerdal-grimstad

Gjerstad kommunestyre vedtok kommunens høringsuttalelse i møte 22. november 2018.

 

Møter

Arendal kommune har sekretariatsfunksjon i samarbeidet. Det betyr at dokumenter som gjelder alle kommunene langs strekningen Grimstad-Dørdal, ligger i møtekalenderen til Arendal kommune.
Se møtekalender og saksdokumenter på Arendal kommunes nettsider

På nettsidene til Arendal kommune finner du også kontaktinformasjon til styreleder, styremedlemmer og plankoordinator.

Om veiprosjektet

Nye veiers prosjektside om E18 Dørdal - Grimstad.