E18 Dørdal - Grimstad : interkommunalt plansamarbeid

For å sikre en god og rask utbygging av E18 på strekningen fra Dørdal til Grimstad har kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad blitt enige om å opprette et interkommunalt plansamarbeid. Nye Veier er utbygger og forholder seg til et felles styre for de 7 kommunene. Gjerstad kommunes ordfører, Inger Løite, er medlem i styret i plansamarbeidet, sammen med de andre seks ordførerne i kommunene Bamble, Kragerø, Risør, Tvedestrand, Arendal (varaordfører) og Grimstad.

På denne siden får du informasjon om arbeidet.

Planprogrammet er lagt ut til offentlig gjennomsyn, frist 14. desember 2018

På vegne av styret for det interkommunale plansamarbeidet har Nye Veier 31.10.18 lagt ut planprogram for kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 11-13. Fristen for uttalelser er 14. desember 2018.

Et planprogram er første steg i planlegging av store veiprosjekter og beskriver

  • formålet med planarbeidet
  • hvordan planprosessen skal foregå
  • hvordan man skal sikre medvirkning
  • hvilke alternative korridorer som skal vurderes i konsekvensutredningen

Planprogrammet skal munne ut i en kommunedelplan som skal være ferdig behandlet i de berørte kommunene juni 2019. Kommunedelplanen vil avgrense planområdet og avklare framtidig E18-trasé som skal utredes nærmere. 

Når en korridor er valgt vil denne detaljreguleres som en reguleringsplan. Nye Veier prioriterer utbyggingsprosjekter etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Plandokumentene består av følgende:

Mer informasjon og kart finnes på https://www.nyeveier.no/prosjekter/e18-soeroest/e18-doerdal-grimstad/planprogrammet-er-lagt-ut-til-offentlig-hoering og https://www.nyeveier.no/prosjekter/e18-soeroest/e18-doerdal-grimstad

Legg også merke til at det er en medvirkningsportal hvor alle kan sende inn sine innspill, se https://www.nyeveier.no/prosjekter/e18-soeroest/e18-doerdal-grimstad/medvirkningsportal-for-nye-e18-doerdal-grimstad

Gjerstad kommunestyre skal vedta kommunens høringsuttalelse i møte 22. november 2018, men alle som har innspill kan legge de inn i medvirkningsportalen (se link ovenfor) i perioden 31.10. til og med 13.12.18.

 

Møter

Arendal kommune har sekretariatsfunksjon i samarbeidet. Det betyr at dokumenter som gjelder alle kommunene langs strekningen Grimstad-Dørdal, ligger i møtekalenderen til Arendal kommune.
Se møtekalender og saksdokumenter på Arendal kommunes nettsider

På nettsidene til Arendal kommune finner du også kontaktinformasjon til styreleder, styremedlemmer og plankoordinator.

Om veiprosjektet

Nye veiers prosjektside om E18 Dørdal - Grimstad.

 

Nedenfor finner du våre nyheter og oppdateringer om prosjektet:

I Gjerstad blir det informasjonsmøte på Heimat tirsdag 20. november kl. 17:00-19:00, og deretter påfølgende dialogmøter kl. 19:30-21:00. Det er ingen påmelding til informasjonsmøtet. NB! Dialogmøter må avtales - påmeldingsfrist innen 11. november på epost til simon.ludvigsen@ramboll.no.

Nye Veier AS har utsatt tidligere annonsert informasjonsmøte og dialogmøte.

Nytt tidspunkt er ikke fastsatt. Vi publiserer dette så snart vi får melding om ny dato.