Eldrerådet

Eldreråd er et lovpålagt utvalg som alle kommuner og fylkeskommuner skal ha, iht kommunelovens § 5-12. Eldreråda har vært i virksomhet siden 1992. Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen, og skal behandle alle saker som gjelder levekår for eldre.
 

Eldrerådet kan på eget initiativ ta opp saker som angår eldre.

Det er den enkelte kommune som avgjør hvor mange medlemmer rådet skal ha. I Gjerstad er dette bestemt til å være 5 personer med like mange personlige varamedlemmer. Eldreråd velges for 4 år om gangen i forbindelse med ny valgperiode for kommunestyret.

3 medlemmer m/ varamedlemmer foreslås av pensjonistforeningen, mens 2 medlemmer m/ varamedlemmer foreslås av kommunestyret. Det er kommunestyret som foretar endelig valg.
Eldrerådet har møte- og talerett i kommunestyret i saker som gjelder eldres levekår.

Møter i eldrerådet:
Møtene i eldrerådet er stort sett åpne. Det vil si at det er anledning å komme og høre.
Rådet har vanligvis møter mandag før kommunestyremøtene fra kl 16:30 - om det er aktuelle saker til behandling. Saksliste er normalt tilgjengelig ca. 1 uke før møtet. Protokoll legges ut noen dager etter at møtet er avholdt.

Eldrerådet

Eldrerådet
Navn Telefon
Arnhild Fone 468 99 302
Alf Fjeldstad 918 45 496
Nils Audun Gryting 414 15 940
Hans Martin Ulltveit 905 45 710
Kerstin Flaten 977 98 880
Eldrerådet i Gjerstad kommune for perioden 2023 - 2027

 


 

Kontaktinformasjon

Kai Høgbråt
Stab: Konsulent / politisk sekretariat
E-post
Telefon 90 01 96 94