Eldrerådet

Eldreråd er et lovpålagt utvalg som alle kommuner og fylkeskommuner skal ha, iht kommunelovens § 5-12. Eldreråda har vært i virksomhet siden 1992. Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen, og skal behandle alle saker som gjelder levekår for eldre.
 

Eldrerådet kan på eget initiativ ta opp saker som angår eldre.

Det er den enkelte kommune som avgjør hvor mange medlemmer rådet skal ha. I Gjerstad er dette bestemt til å være 5 personer med like mange personlige varamedlemmer. Eldreråd velges for 4 år om gangen i forbindelse med ny valgperiode for kommunestyret.

3 medlemmer m/ varamedlemmer foreslås av pensjonistforeningen, mens 2 medlemmer m/ varamedlemmer foreslås av kommunestyret. Det er kommunestyret som foretar endelig valg.
Eldrerådet har møte- og talerett i kommunestyret i saker som gjelder eldres levekår.

Møter i eldrerådet:
Møtene i eldrerådet er stort sett åpne. Det vil si at det er anledning å komme og høre.
Rådet har vanligvis møter mandag før kommunestyremøtene fra kl 14:30 - om det er aktuelle saker til behandling. Saksliste er normalt tilgjengelig ca. 1 uke før møtet. Protokoll legges ut noen dager etter at møtet er avholdt.

Eldrerådet

Eldrerådet i Gjerstad kommune for perioden 2019 - 2023
Eldrerådet
Navn Telefon
Egil Nicolay Haugland 994 55 207
Hans Martin Ulltveit 905 45 710
Arnhild Fone, leder 468 99 302
Alf Fjeldstad, nestleder 918 45 496
Edny Øybekk 416 13 923


 

Kontaktinformasjon

Kai Høgbråt
Stab: Konsulent / politisk sekretariat
E-post
Telefon 90 01 96 94