Innbyggerspørsmål til kommunestyret

Innbyggere i Gjerstad kommune har anledning til å stille innbyggerspørsmål i kommunestyrets møte torsdag 21. mars 2024.

Frist for å melde inn spørsmål er mandag 18. mars kl. 09:00. 

Innbyggerspørsmål må sendes skriftlig til ordfører steinar.pedersen@gjerstad.kommune.no eller kommunedirektør per.gunnar.johnsen@gjerstad.kommune.no, eller leveres inn på kommunehuset.

I vedtatt reglement for kommunestyret heter det i § 26:

"§26 Innbyggerspørsmål 

Personer som er bosatt i Gjerstad kommune har anledning til å stille relevante spørsmål i starten av hvert kommunestyremøte. Spørsmålene må sendes skriftlig til ordfører eller kommunedirektør innen fire dager før kommunestyremøtet. Spørsmålsstiller må være tilstede i møtet og bestemmer enten selv å lese opp spørsmålet eller be ordføreren gjøre det. Kommunestyrets medlemmer og møtende varamedlemmer deltar som tilhørere ved innbyggerspørsmål. 

Innbyggerspørsmål må være tilknyttet kommunens virksomhet og myndighetsområder og være av allmenn interesse. Personlige forhold og saker eller opplysninger som er unntatt offentlighet kan ikke være del av et innbyggerspørsmål.

Spørsmålene skal være korte og skal normalt ta inntil tre minutter å stille og inntil fem minutter å besvare. Etter dette har spørsmålsstilleren og svareren anledning til replikk i inntil ett minutt hver. Ordføreren avgjør hvem som skal besvare spørsmålet. 

Innbyggerspørsmål skal framgå av møteboken med navn på spørsmålsstiller, spørsmål og svar."

Levering av innbyggerspørsmål skal i henhold til reglementet være kommet ordfører eller kommunedirektør i hende senest innen 4 dager kl. 09:00 før kommunestyremøtet. 
Spørsmålene må sendes skriftlig til ordfører (steinar.pedersen@gjerstad.kommune.no) eller kommunedirektør (per.gunnar.johnsen@gjerstad.kommune.no), eller leveres inn på kommunehuset.

Reglement for Gjerstad kommunestyre vedtatt av kommunestyret i sak 20/63 17.9.2020.