Midlertidig delegasjon av myndighet til ordfører for å begrense spredning av Covid-19 (koronaviruset)

Svarfrist er satt til 18. mars 2020. Les mer og besvar webskjema nederst i artikkelen.

Midlertidig delegasjon av myndighet til ordfører for å begrense spredning av Covid-19

Kommunestyret delegerer til ordfører myndighet til å treffe vedtak i hastesaker etter kommuneloven § 11-8 første ledd. Dersom ordfører er forhindret fra å utøve myndigheten, ligger myndigheten til varaordfører. Dette gjelder saker som skulle ha vært avgjort av kommunestyret, formannskapet, utvalg eller annet organ, når det er nødvendig å treffe et vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle det organet som skulle ha avgjort saken. Ordførers myndighet gjelder så langt som det er nødvendig for å håndtere konsekvensene av utbruddet av Covid-19.

Melding om vedtak truffet i medhold av denne myndighet skal så raskt som mulig forelegges det organet som skulle ha avgjort saken.

I den hensikt å iverksette ulempe- og skadebegrensende tiltak har ordfører videre myndighet til å pådra kommunen økonomiske forpliktelser. Oversikt over forbruk etter denne myndigheten skal så snart som mulig forelegges kommunestyret.

For øvrig gjelder «Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19» (FOR-2020-03-13-277)

Ordførers myndighet gjelder frem til 1. august 2020.

Svarskjema: