Kommunal beredskap

Beredskapsplaner

Gjerstad kommune har en beredskapsplan som gjelder hele kommunens organisasjon. I tillegg finnes det delplaner til kommunens beredskapsplan som tar for seg bestemte fagområder.

Kriseledelsen

Kriseledelse kan etableres når

  • hendelsen vil eller kan påvirke mange innbyggere i kommunen
  • hendelsen krever tiltak fra flere kommuneområder
  • hendelsen vil medføre et stort informasjonsbehov 

Mindre hendelser håndteres på fagnivå.

Kommunedirektøren har ansvar og fullmakt til å etablere kriseledelse, ofte i samråd med medlemmene av kriseledelsen. Kommunedirektøren er også beredskapskoordinator i Gjerstad kommune.
Ordføreren har ansvar for utadrettet kontakt med media.

Medlemmer i kriseledelsen: kommunedirektør, ordfører, tjenesteleder teknisk drift, informasjonsleder/leder stab, leder Evakuert- og Pårørendesenter og kommuneoverlege.

Varsling av innbyggerne

Kommunen har tatt i bruk et eget system for innbyggervarsling. Dette gjør det lett å få sendt sms/talemelding til en definert gruppe, eller alle, ved vannstengning, flom eller andre uforutsette hendelser.

Jodtabletter 

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har barn som bor hjemme? Da anbefaler vi deg å ha jodtabletter hjemme. Jodtabletter brukes for å forebygge utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen forårsaket av stråling fra radioaktivt jod ved atomulykker.

Tilskudd av jod i tablettform vil blokkere opptaket av det radioaktive jodet i skjoldbruskkjertelen, og dermed begrense skadene som radioaktivt jod kan medføre.

Personer over 40 år trenger ikke å innta jodtabletter, da risikoen for å få seneffekter av radioaktivt jod er svært liten. Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger heller ikke ta jodtabletter.

Slik får du tak i jodtabletter

Jodtabletter kjøper du reseptfritt på apoteket.

Holdbarhet på jodtabletter

Alle tabletter har en holdbarhetsdato. Jodtablettene er imidlertid svært stabile Det betyr at de beholder kvaliteten selv etter utløpsdato. Dette vet vi fordi det er testet tidligere lagre av tabletter, gjennom mange år, uten at vi har sett en forringelse av kvaliteten.

Når skal tablettene tas?

Dersom en atomhendelse skjer, skal jodtabletter bare tas etter råd fra myndighetene. Rådene vil komme gjennom media, relevante myndigheter, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og/eller på Helsenorge.no

Råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg innendørs i opptil 2 døgn. For å minimere tiden eksponert for radioaktivt avfall, er det derfor viktig å ha tablettene hjemme.

Kommunalt beredskapslager

Kommunen har et beredskapslager med jodtabletter, og en plan for utlevering, om ulykken skulle være ute. Alle kommuner skal ha nok tabletter til alle innbyggere under 18, samt gravide og ammende.
Les mer om jodtabletter på nettsiden til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Beredskap i hjemmet

Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har laget en god side med råd om egenberedskap.

Nyttige lenker:

Varsom.no – varsel om flom og skredfare

Agder Energi – strømutfall og driftsforstyrrelser

Kriseinfo.no – viktig informasjon fra myndighetene til befolkningen før, under og etter kriser

Kontaktliste beredskap
Nasjonal/regional/kommunal beredskap Kontakt/lenke Telefon
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Alarmtelefonen for barn og unge www.116111.no 116 og 111
Barnevern - akuttberedskap - kveld/helg 37 01 31 07
Østre Agder Krisesenter krisesenteret.no 37 01 32 80
Legevakt Legevakten i Arendal 116 117
Teknisk Vakt Gjerstad kommune 909 62 500
Teknisk Vakt Gjerstad kommune - ledningsbrudd vann/avløp 909 62 500
Statsforvalteren i Agder Beredskapssjef Yngve Årøy 37 01 75 00 951 36 846
Sivilforsvaret i Aust-Agder Distriktssjef Dag Svindseth 47 60 00 33
Folkehelseinstituttet www.fhi.no 21 07 70 00
Folkehelseinstituttet - Nasjonal Vannvakt - døgnåpen rådgivning for vannverk Nasjonal vannvakt - FHI 21 07 88 88
Giftinformasjonen v/ FHI Hjelp og råd ved akutte forgiftninger og forgiftningsfare. 22 59 13 00 (døgnåpen)
Mattilsynet 06040
Miljøverndepartementet 47 70 09 84
Kriseledelsen:
Ordfører Steinar Pedersen 906 65 921
Kommunedirektør Per Gunnar Johnsen 900 13 649