Priser på sykehjemsplass

Korttids- og langtidsopphold priser

Priser på sykehjemsplass
Plasstype Priser Merknad
Korttid Kr 160 per døgn Prisen gjelder for 60 døgn i kalenderåret. Etter dette gjelder Forskrift om vederlag for opphold i institusjon.
Langtid Individuelt utregnet Egenbetaling fastsettes i henhold til Forskrift om vederlag for opphold i institusjon.

Hvor mye en skal betale for sykehjemsplass kan du lese i Forskrift om vederlag for opphold i institusjon.

Dersom en får tildelt plass, står prisen i vedtaket fra tjenestekontoret.