Avlastning

Avlastning er et tjenestetilbud til foresatte med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Om tjenesten:  
Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. Tjenesten skal hindre utmatting hos omsorgsgiveren. Avlastning skal gi pårørende nødvendig og regelmessig fritid og ferie.
 

Lovgrunnlag:  
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2. samt Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).  § 2-1a.

Hvordan få del i tjenesten:
Send søknadsskjema eller ta kontakt. Søknad sendes til Gjerstad kommune, TFF, 4980 Gjerstad

Saksgang:
Behandle søknad om avlastning. Det foretas innhenting av informasjon og vurdering. Det er som regel nødvendig at det foreligger en diagnose, eller en anbefaling fra hjelpeapparatet. Vedtak skrives og det jobbes med å finne riktig avlasterfamilie til aktuell bruker. Veiledning vil bli gitt avlaster.  

Saksbehandlingstid:
Svar på søknad vil bli sendt senest innen 3 uker. I noen tilfeller kan det ta lengre tid å finne riktig avlasterfamilie.

Kontaktinformasjon

Anne Karine L. Brekka
TFF - støttekontakt/avlastning
E-post
Telefon 900 24 263

Støttekontakt og avlastning