Avlastning

Avlastning er et tjenestetilbud til foresatte med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Om tjenesten:  
Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. Tjenesten skal hindre utmatting hos omsorgsgiveren. Avlastning skal gi pårørende nødvendig og regelmessig fritid og ferie.
 

Lovgrunnlag:  
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2. samt Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).  § 2-1a.

Hvordan få del i tjenesten:
Her finner du søknadsskjema og informasjon om hvordan du skal søke på helse- og omsorgstjenester i Gjerstad kommune.

Hvis det er andre som søker (lege, sykehus, pårørende eller lignende) må brukeren gi samtykke til den som søker.

Saksgang:
Behandle søknad om avlastning. Det foretas innhenting av informasjon og vurdering. Det er som regel nødvendig at det foreligger en diagnose, eller en anbefaling fra hjelpeapparatet. Vedtak skrives og det jobbes med å finne riktig avlasterfamilie til aktuell bruker. Veiledning vil bli gitt avlaster.  

Saksbehandlingstid:
Svar på søknad vil bli sendt senest innen 3 uker. I noen tilfeller kan det ta lengre tid å finne riktig avlasterfamilie.

Vil du bli avlaster?

Ta kontakt med anne.karine.brekka@gjerstad.kommune.no eller på telefon 900 24 263 (onsdager).

Kontaktinformasjon

Tjenestekontoret i enhet for helse og omsorg
Gjerstad omsorgssenter, Hoppehagen 28, 2. etasje. Husk at epost må være uten sensitiv informasjon
E-post
Telefon 47 70 07 12