Tjenestekontoret

Tjenestekontoret har ansvar for oppfølging og saksbehandling av søknader om tjenester hjemlet i Helse og omsorgstjenesteloven. Tjenestekontoret svarer på spørsmål, gir veiledning og tar imot søknader om helse- og omsorgstjenester. I de fleste tilfeller starter utredningen med et besøk hjemme hos søker.

Slik søker du

Send søknadsskjema til Gjerstad kommune, Enhet for helse og omsorg, Tjenestekontoret, Gjerstadveien 1341, 4980 Gjerstad

Besøksadresse: Hoppehagen 28, 2. etasje Gjerstad omsorgssenter

Kontaktinformasjon på vår hjemmeside: Gjerstad omsorgssenter

Telefon: 477 00 712

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09:00-14:00

Søknadsskjemaer

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester (elektronisk)

Søknadskjema for helse- og omsorgstjenester (word) (DOCX, 54 kB)

Søknadskjema for helse- og omsorgstjenester (PDF) (PDF, 110 kB)

Dersom en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Tjenestekontoret skal:

 • Gi innbyggerne ett sted å henvende seg for helse- og omsorgstjenester
 • Sikre innbyggerne lik tilgang på tjenester, uavhengig av hvor i kommunen du bor
 • Sikre tverrfaglig og helhetlig vurdering av den enkelte søkers hjelpebehov
 • Bidra til at brukerne får helhetlige, fleksible og forutsigbare tjenester

Målgruppe for kommunens tjenester er de som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne pga. psykisk, og/eller somatisk sykdom.

Et tverrfaglig team behandler søknaden og fatter vedtak. Deretter vil tjenestekontoret koordinere oppstart fra de som er ansvarlige for å utføre tjenesten. Tjenestekontoret kan bistå deg med å formulere klage ved behov, og behandle klage dersom du ikke er fornøyd med det tjenestetilbudet du har fått.

Tjenestekontoret behandler søknader til disse helse- og omsorgstjenestene:

 • Avlastning i institusjon
 • Avlastning utenfor institusjon
 • Brukerstyrt personlig assistanse
 • Dagsenter
 • Habilitering og samlokaliserte boliger
 • Hjemmesykepleie
 • Hukommelsesteam
 • Hverdagsrehabilitering/innsatsteamet
 • Individuell plan og koordinator
 • Korttidsopphold i institusjon
 • Langtidsopphold i institusjon
 • Middagslevering
 • Omsorgsbolig
 • Omsorgsstønad
 • Parkeringstillatelse
 • Praktisk bistand, rengjøring
 • Praktisk bistand, opplæring
 • Psykisk helsetjeneste og kontaktsenter
 • Støttekontakt
 • Trygghetsalarm
 • TT-kort
 • Velferdsteknologi

Tjenestekriterier for omsorgstjenester

Gjerstad kommunestyre vedtok 23.11.17 tjenestekriterier for omsorgtjenester i Gjerstad kommune.

Gjerstad kommunes tjenestetilbud skal dekke et bistandsbehov som er individuelt vurdert, som står i forhold til grad av funksjonsutfordringer og er tilpasset til den enkeltes behov for tjenester.

Kriteriene er et resultat av en prosess der både brukerorganisasjoner, ansatte i tjenesten, ledere og fagorganisasjoner har deltatt for å sikre en god og bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.

Link til tjenestekriterier for omsorgstjenester i Gjerstad kommune, vedtatt 23.11.17 (PDF, 2 MB)

Klage

Klage på helse- og omsorgstjenester?