Tjenestekontoret

Tjenestekontoret har ansvar for oppfølging og saksbehandling av søknader om tjenester hjemlet i Helse og omsorgstjenesteloven.

Tjenestekontoret svarer på spørsmål, gir veiledning og tar imot søknader om helse- og omsorgstjenester. I de fleste tilfeller starter utredningen med et besøk hjemme hos søker.

Tjenestekontoret skal:

 • Gi innbyggerne ett sted å henvende seg for helse- og omsorgstjenester
 • Sikre innbyggerne lik tilgang på tjenester, uavhengig av hvor i kommunen du bor
 • Sikre tverrfaglig og helhetlig vurdering av den enkelte søkers hjelpebehov
 • Bidra til at brukerne får helhetlige, fleksible og forutsigbare tjenester

Målgruppe for kommunens tjenester er de som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne pga. psykisk, og/eller somatisk sykdom.

Et tverrfaglig team behandler søknaden og fatter vedtak. Deretter vil tjenestekontoret koordinere oppstart fra de som er ansvarlige for å utføre tjenesten. Tjenestekontoret kan bistå deg med å formulere klage ved behov, og behandle klage dersom du ikke er fornøyd med det tjenestetilbudet du har fått.

Tjenestekontoret behandler søknader til disse helse- og omsorgstjenestene:

 • Avlastning i institusjon
 • Avlastning utenfor institusjon
 • Brukerstyrt personlig assistanse
 • Dagsenter
 • Habilitering og samlokaliserte boliger
 • Hjemmesykepleie
 • Hukommelsesteam
 • Hverdagsrehabilitering/innsatsteamet
 • Individuell plan og koordinator
 • Korttidsopphold i institusjon
 • Langtidsopphold i institusjon
 • Middagslevering
 • Omsorgsbolig
 • Omsorgsstønad
 • Parkeringstillatelse
 • Praktisk bistand, rengjøring
 • Praktisk bistand, opplæring
 • Psykisk helsetjeneste og kontaktsenter
 • Støttekontakt
 • Trygghetsalarm
 • Velferdsteknologi
 • TT-kort

Gjerstad kommunens tjenestekriterier for helse og omsorgstjenester (PDF, 2 MB)

Slik søker du

Send søknadsskjema til:

Gjerstad kommune, Enhet for helse og omsorg, Tjenestekontoret, Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad

Besøksadresse: Hoppehagen 28, 2. etasje Gjerstad omsorgssenter

Skjema for søknad om helse- og omsorgstjenester (PDF, 422 kB)


Dersom en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Klage

Klage på helse- og omsorgstjenester?

Tjenestekontoret

Helse- og omsorg

Telefon

477 00 712

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 09:00-14:00

Besøksadresse

Gjerstad omsorgssenter, Hoppehagen 28, 2. etasje

Postadresse

Gjerstad kommune, Tjenestekontoret Helse- og omsorg, Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad

Epost

tjenestekontor@gjerstad.kommune.no

(Ikke send epost med sensitivt innhold)