Brukerstyrt personlig assistanse

Hva er brukerstyrt personlig assistanse?

Brukerstyrt personlig assistentordning (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig bistand for personer med et stort hjelpebehov i dagliglivet både i hjemmet og utenfor hjemmet. 
Målet er at brukeren får mulighet for et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sin funksjonshemning.
BPA vurderes i forhold til hva brukeren ville ha blitt tildelt med ordinære tjenester slik som hjemmehjelp, støttekontakt, boveildertjeneste eller annet.

Hvem kan søke?

BPA passer til yngre funksjonshemmede som ønsker å leve et selvstendig liv. Ved å ansette og lede sine assistenter selv kan de organisere hjelpen. Bruker eller annen frivillig person som bruker utpeker må være arbeidsleder for assistentene.
Du har krav på tjenester organisert som BPA når du
  • er under 67 år
  • har et langvarig og stort behov for personlig assistanse
For mer informasjon om retten til BPA, se pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1, d

Slik søker du

Dersom en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Valg av leverandør

Dersom du blir innvilget BPA vil du få beskjed om at du kan velge assistent som ansettes i kommunen eller eventuelt fra privat leverandør. 

Hva koster det?

Du betaler kun for hjemmehjelpstjenesten.