Melding om reguleringsendring av detaljregulering av Mostad boligfelt gnr/bnr 14/7 i Gjerstad kommune

Det vises til vedtatte endringer i planen. Vedtaket kan påklages inne 3 uker fra denne kunngjøringen.

Det er i hovedtrekk gjort følgende endringer i planen:

  • Planområdet nord for fv. 71 er tatt bort.
  • Innkjøring til boligområdet er flyttet til fv. 74.
  • Planområdet syd for fv. 71 er utvidet mot fv. 74.
  • Området tilkobles offentlig vann- og avløpsanlegg.
  • Antall nye boenheter øker fra 28 til 37 boenheter.

For øvrig vises det til noen mindre endringer i reguleringsbestemmelsene.

Formålet med endringen er å få en bedre utnyttelse av planområdet og legge til rette for variert utbygging.

Dokumenter i saken:

 

Det er fattet følgende vedtak etter delegert myndighet:

  1. I medhold av Plan- og bygningsloven §§12-14 og 12-10 og kommunens delegeringsreglement vedtas reguleringsendringen som omsøkt, med mindre justeringer beskrevet ovenfor.
  2. Reguleringsbestemmelser revidert 16.05.2019 godkjennes, og plankartet rettes opp slik at det samsvarer med reguleringsbestemmelse.

Vedtaket kan påklages. Eventuell klage merkes saksnummer 2018/778 og sendes skriftlig til Gjerstad kommune, Samfunnsenheten, Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad,  eller e-post til: post@gjerstad.kommune.no  innen 3 uker fra denne kunngjøringen.

Kontaktinformasjon

Svein Brattekleiv
Plankonsulent
E-post
Telefon 922 33 516