Kommuneplanrevisjon 2019-2020, varsel om oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram til offentlig ettersyn

Planutvalget i Gjerstad vedtok i møte 15.01.2019 sak 19/3, å sende forslag til planprogram ut på høring og melde oppstart av kommuneplanrevisjonen for Gjerstad kommune.

Høringsfrist er fredag 8. mars 2019

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 4-1, og 11-12 meldes med dette oppstart av revisjon av kommuneplanen i Gjerstad kommune. Planprogrammet legges samtidig ut til offentlig ettersyn, jfr. Plan- og bygningsloven § 11-13:

 

Planprogram - revidering av kommuneplanen, planprosess 2019-2020 - høringsforslag. (PDF, 2 MB)

Særutskrift sak kommuneplanprosess 2019-2020. (PDF, 165 kB)

 

Svarskjema for innspill til kommuneplanens arealdel (DOCX, 14 kB)

Sendes sammen med detaljert kart i målestokk 1:5000 til Gjerstad kommune, Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad eller per epost til postmottak@gjerstad.kommune.no

 

Planutvalget i Gjerstad vedtok i møte 15.01.2019 sak 19/3, å sende forslag til planprogram ut på høring og melde oppstart av kommuneplanrevisjonen. Planprogrammet gjør rede for formålet med kommuneplanrevisjonen, planprosessen med frister og deltagere, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behov for utredninger.

 

Planen er kunngjort på Gjerstad her, i Aust Agder Blad og er lagt fram på kommunehuset.

 

Spørsmål kan rettes til Gjerstad kommune v/Svein Brattekleiv

 

Innspill til planen sendes til: Gjerstad kommune, Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad eller til post@gjerstad.kommune.no

 

Høringsfrist er fredag 8. mars 2019