Det varsles om oppstart av planarbeid og høring av planprogram - detaljregulering for E18 Dørdal - Tvedestrand

Oppdatert 18.01.2023: Kunngjøring om utvidet varslingsgrense for detaljregulering for E18 Gjerstad – Bamble (del av tidligere planforslag for E18 Tvedestrand – Bamble) - Gjerstad kommune med frist for synspunkt og innspill senest søndag 19.02.2023.

Opprinnelig utlysning den 31.08.2020:

Frist for innsending av innspill er 14. oktober 2020. Mottaker for innspill er Nye Veier. Les mer i denne artikkelen.

Det vises til vedtak i styret i det interkommunale plansamarbeidet 19.08.2020 og underutvalg for Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand 26.08.2020. Med dette varsler Nye Veier oppstart av planarbeidet for strekningen E18 Dørdal Tvedestrand, jf. plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-8. Samtidig som varsel av oppstart, legges planprogram ut på høring, jf. plan- og bygningsloven § 12-9.

Det skal utarbeides reguleringsplan for strekningen Dørdal Tvedestrand. Det planlegges firefelts motorvei på den 54 km lange strekningen. Formålet med ny E18 er å binde sammen regionene, utvikle bo- og arbeidsmarkedet og sikre gode rammebetingelser for næringslivet, samt redusere reisetiden og øke trafikksikkerheten.

Planarbeidet omfatter kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Vegårshei og Tvedestrand, og planprosessen gjennomføres som et interkommunalt plansamarbeid. Planleggingen gjennomføres av Nye Veier med COWI AS som rådgiver, i tett samarbeid med kommunene og øvrige berørte myndigheter.

Innspill

Det oppfordres til å komme med innspill via prosjektets medvirkningsportal. Innspill til oppstart av planarbeid og/eller planprogram formidles via www.nyeveier.no/prosjekter/e18- sorost/e18-dordal-tvedestrand/. På nettsiden er forslag til planprogram og annen informasjon tilgjengelig, samt kart for varsel om oppstart.

Frist for innsending av innspill er 14.10.2020.

Innspill til planarbeidet kan alternativt sendes som brev til COWI AS v/Heidi Bergom, Hvervenmoveien 45, 3511 Hønefoss eller e-post til hebe@cowi.com. Innspill merkes E18 Dørdal Tvedestrand.

Informasjonsmøter

For å sikre god medvirkning og informasjon vil Nye Veier invitere til informasjonsmøter og dialogmøter med grunneiere, naboer, organisasjoner, næringsliv og andre interessenter i hver enkelt kommune. Tid og sted for møter vil varsles særskilt.

Informasjon om prosjektet og planprosessen kan fås ved:

COWI v/ Heidi Bergom, hebe@cowi.com / mobil 994 30 393

Nye Veier v/ Stian Blindheim, stian.blindheim@nyeveier.no / mobil 970 96 390  

Lenker

Varselsbrev pr. 28.08.2020 fra Nye Veier AS (PDF, 169 kB)

Kart over varselsområde (JPG, 4 MB)