To høringer - forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann og forskrift om tilknytning til vann og- eller avløp

Gjerstad kommune legger med dette ut på høring ny forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, bedrifter og andre virksomheter, og ny forskrift om tilknytning til vann- og eller avløp. Frist for merknader/innspill til innføring av forskriftene må være kommunen i hende innen 5. juni 2019.

Bakgrunn for saken

Formannskapet fattet følgende vedtak i møte 12.02.19:

"Formannskapet vedtar i henhold til § 12-6 i forurensningsforskriften, å legge ut på offentlig høring ny forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, bedrifter og andre virksomheter, samt ny forskrift om tilknytning til vann-  og eller avløp."

Ny forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, bedrifter og andre virksomheter (PDF, 107 kB)

Kommunen ønsker å lage egen lokal forskrift for avløp i spredt bebyggelse. Formålet er å beskytte bade- eller drikkevann, verne om sårbare områder, og unngå for stor samlet belasting på et område.

Målet med en lokal forskrift er å få et styringsverktøy både for politisk og administrativ håndtering av utslippssaker, for både gamle og nye utslipp. I henhold til ny forskrift kan kommunen kreve gamle utslipp rehabilitert eller påkoblet kommunalt nett, der det er mulig.

Kommunen vil fremover foreta kontroll av utslipp, slik det står i forslag til ny forskrift § 15 under tilsyn. Praksisen i dag er at vi krever rehabilitering der vi oppdager at utslipp ikke fungerer.

Nye utslipp blir prosjektert og behandlet i tråd med krav i forurensningsforskriften og plan- og bygningsloven.

Det er mulig å ta gebyr for kontroll av utslipp. Innføring av nye gebyr vedtas av kommunestyret ved neste års budsjettarbeid, eller som et tillegg til dagens gebyrreglement, for eksempel ved tertialgjennomgang.

Forslag til ny forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann kan ses i sammenheng med forslag til ny forskrift om tilknytning til vann- og eller avløp, der det er fornuftig og mulig å kreve boliger påkoblet det kommunale avløpsnett.

Ny forskrift om tilknytning til vann- og eller avløp. (PDF, 97 kB)

Formålet med forskriften er å sikre tilknytning til kommunal infrastruktur, herunder vann og avløp. Tilknytning er ikke et valg men en plikt, alle innen rimelig avstand til vann- og avløpsledning bør kobles til kommunal infrastruktur. Slik bidrar alle tilknyttede abonnenter via vann- og avløpsgebyret til at investeringer til vann- og avløpsanlegg spres på alle som er tilknyttet. Plikten til tilknytning er hjemlet i plan- og bygningsloven §27-1 og §27-2.

Merknader/innspill til innføring av vedlagte forskrifter må være kommunen i hende innen 5. juni 2019.

Merknader kan sendes:

postmottak@gjerstad.kommune.no eller til

Gjerstad kommune

Samfunnsenheten

Gjerstadveien 1335

4980 Gjerstad

Kontaktinformasjon

Astrid Haugen Gustavson
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 909 11 328