Støttekontakt til funksjonshemmede opp til 18 år og til brukere av psykisk helse

Tjenesten skal gi barn, unge og voksne en mulighet til å kunne delta på ulike aktiviteter ut fra ønsker og behov. Være støttespillere i sosiale og praktiske sammenhenger.

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 samt Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven). § 2-1a.

Hvordan søke på tjenesten?

eller ta kontakt. Søknad sendes til Gjerstad kommune, TFF,  4980 Gjerstad

Saksgang

Behandle søknad om støttekontakt. Det foretas innhenting av informasjon og vurdering. Vedtak skrives. Finne riktig støttekontakt til aktuell bruker. Veiledning vil bli gitt til støttekontakten.  

Saksbehandlingstid

Svar på søknad vil bli sendt senest innen 3 uker. Det kan ta lengre tid å finne riktig støttekontakt

Hva koster det?

Tjenesten er gratis, men utgifter til aktiviteter dekker du selv.

Du kan ha rett på ledsagerbevis, som gjør at  fritidskontakten din får gratis inngang på steder som godtar ledsagerbevis.

Kontaktinformasjon

Astrid Haukenes Bråten
Koordinator støttekontakt og avlastere (vikar)
E-post
Telefon 482 43 780

Kontortid hver onsdag og annenhver fredag (partallsuker). Tilgjengelig på telefon og epost hver dag.