Nyheter

Nyheter - aktuelt

I dette nyhetsfeltet vil du først finne Gjerstad kommunes Facebookfeed. Her kan du lese nyheter uten at du selv er Facebookbruker. Bruk bjelken til høyre i Facebook-feltet, og du kan bla i våre nyheter.

Vi produserer ikke lenger like mange nyheter direkte på hjemmesiden. Du vil finne viktige kunngjøringer under Ledige stillinger og Kunngjøringer og høringer. Underst finner du våre publiserte hjemmesidenyheter.

Vi håper at publikum vil oppleve vår nye hjemmeside som brukervennlig, og at den gir enkel tilgang til informasjon om kommunens tjenester. Hjemmesiden ble lansert 27.09.2018 og vil være i kontinuerlig utvikling, med tanke på både innhold og funksjon.

Publisert 03.06.2021

Er du mellom 15 og 18 år, kan du søke på sommerjobb i Gjerstad kommune. Jobben vil i hovedsak bestå av innvendig renhold, utvendig maling av kommunale bygg, og forefallende arbeid innen vedlikehold av kommunale boliger samt plenklipping, og annet arbeid på utearealer. Søknadsfrist 17. juni 2021.

Publisert 22.04.2020

Det innføres vanningsrestriksjoner i Gjerstad kommune fra og med 1. juni 2021

Kommunen innfører hver sommer restriksjoner på hagevanning. Dette annonseres i presse, og her på kommunens webside, slik at abonnenten finner sin vanningsdag, og tidsrommet for hagevanning. 

 

Publisert 25.05.2021

Kommunen vil med dette invitere alle til å komme med forslag til kandidater, også lag og organisasjoner. Begrunnede forslag til verneprisen for 2021 sendes enten på epost til postmottak@gjerstad.kommune.no eller i brev til Gjerstad kommune v/biblioteksjefen innen frist 2. juni 2021.

Publisert 20.05.2021

 

 

 

Publisert 11.05.2021

Her finner du program for dagen. Velkommen til feiring!

Publisert 03.05.2021

Det er et mål at alle skal ha tilgang til merkede stier og turveier innen 500 meter fra sentrum og tettsteder. Friluftsrådet Sør inviterer derfor lag, foreninger og enkeltpersoner til å registrere sine ønsker om merking og tilrettelegging i skjemaet nedenfor i løpet innen 31. mai 2021.

Publisert 26.04.2021

Søknadsfrist er 21. mai 2021.

Publisert 13.04.2021

Agder fylkeskommune utlyser følgende: For å unngå permitteringer og oppsigelser i forbindelse med koronapandemien kan virksomheter på Agder få tilskudd til opplæring av egne ansatte. Søknadsfrist 30. april 2020.

Publisert 08.04.2021

Åpne nyheten og les vurderinger og anbefalinger fra kommuneoverlegen i Gjerstad kommune:

Publisert 26.03.2021

Til de som bor i aktuelle utbyggingsområder:

Hvert år tildeles statlige midler til utbygging av områder i kommunene som er av ikke-kommersiell art. Dvs. hvor leverandører ikke kan bygge ut fiber pga. for høye utbyggingskostnader. Utbyggingen vil gi husstander gode bredbåndstjenester og TV-tjenester via fiberteknologi. Det er visse kriterier som gjelder for at utbyggingen kan starte.

Publisert 25.03.2021

Med søknadsfrist den 19. april 2021 har Stortinget den 23. februar bevilget totalt 1,75 mrd. kroner til kommunene. Målet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Publisert 07.03.2021

På vegne av kriseledelsen i Gjerstad kommune oppfordrer ordfører Inger Løite alle til å begrense reiser til Arendal, Grimstad, Lillesand og Kristiansand til det strengt nødvendige, pga. smitteutbrudd i disse kommunene.

Publisert 02.03.2021

Søknadsfrist er 1. april 2021.

De som har allerede har plass på SFO, trenger ikke søke. Men du må søke dersom skal ha endret opphold. Du bruker også samme skjema dersom du skal si opp plass.

Søknad fylles ut elektronisk og du finner lenken til skjemaet på Gjerstad kommune sin nettside.

Publisert 26.02.2021

Gjerstad kommune har eiendomsskatt for alle typer eiendom, og for 2021 er skattesatsen 4 promille av taksten for bolig og fritidseiendom, 7 promille for næringseiendom. Det er verd å merke seg at eiendomsskattetaksten ikke er det samme som ligningsverdi, men en egen takst som skal tilsvare omsetningsverdien ved fritt salg. Taksten for din eiendom fremgår av fakturaen du mottar 6 ganger i året. Hvis du mener taksten er feil, har du rett til å klage på denne.

Selv om eiendomsskatt i utgangspunktet gjelder alle eiendommer i kommunen, kan man søke om fritak for kirker, menighetshus, grendehus, klubbhus og lignende. Forutsetningen er at disse drives av lag, foreninger eller stiftelser på et ideelt eller humanitært grunnlag. Videre kan det søkes fritak for bygninger som er fredet etter kulturminneloven, uavhengig av hvem som eier disse.

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2021 og med hjemmel i eigedomsskattelova § 15, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig ettersyn i tre uker fra i dag.

Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer, eiendomsskattetakst, skattesats og eiendomsskattebeløp for 2021. Skattelisten er lagt ut på Gjerstad kommunes nettside, og i papirformat på kommunehuset. Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Klagen må sendes skriftlig til Gjerstad kommune innen mandag 12. april 2020.

Kommunestyret gjorde 17.12.2020 følgende vedtak om satser:

I medhold av eigedomsskattelova §§ 2 og 3, samt vedtekter for eiendomsskatt vedtatt av kommunestyret 27.01.2011, skrives eiendomsskatt ut med 4 promille for bolig og fritidsbolig og 7 promille for næringseiendom i hele kommunen i 2021. Eiendomsskatten faktureres i 6 terminer, sammen med øvrige kommunale avgifter. I medhold av eigedomsskattelova § 8 A-4 økes skattetaksten for 2021 for alle eiendommer, verker og bruk som omfattes av eiendomsskatten med 10 % av det opprinnelige skattegrunnlaget ved siste alminnelige taksering.

Publisert 19.02.2021

Folkehelseinstituttet (FHI) sier at "Smittestopp" kan bidra til rask varsling om risiko for smitte, Jo flere som bruker den, desto mer effektiv vil den være. Åpne nyheten og les mer om hvordan du kan laste ned denne appen.

Publisert 16.02.2021

Formannskapet vedtok i ekstraordinært møte den 15. februar 2021 å oppheve lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Gjerstad kommune, vedtatt i kommunestyret 27.01.2021. Dette med virkning fra 16.02.2021 kl. 00:00.

Fra dette tidspunktet vil det ikke være påbud om munnbind i butikker og bensinstasjoner på Brokelandsheia, men formannskapet anbefaler fortsatt bruk av munnbind.

 

Publisert 15.02.2021

Statens Kartverk har den 03.02.2021 gjort følgende vedtak om skrivemåten av følgende stedsnavn i Gjerstad kommune:

  • Bjynnustad (fritidsbolig)
  • Bjynnustadteigen (bruk 29/33)
  • Bjynnustadvannet (vann)
  • Bjynnustadfjellet (ås)
  • Bjynnustadknuten (ås)

I saken inngår også navnet Bjynnustad naturreservat, der Kartverket ikke har vedtaksrett. Saken går i kopi til Miljødirektoratet.