Nyheter

Nyheter - aktuelt

I dette nyhetsfeltet vil du først finne Gjerstad kommunes Facebookfeed. Her kan du lese nyheter uten at du selv er Facebookbruker. Bruk bjelken til høyre i Facebook-feltet, og du kan bla i våre nyheter.

Vi produserer ikke lenger like mange nyheter direkte på hjemmesiden. Du vil finne viktige kunngjøringer under Ledige stillinger og Kunngjøringer og høringer. Underst finner du våre publiserte hjemmesidenyheter.

Vi håper at publikum vil oppleve vår nye hjemmeside som brukervennlig, og at den gir enkel tilgang til informasjon om kommunens tjenester. Hjemmesiden ble lansert 27.09.2018 og vil være i kontinuerlig utvikling, med tanke på både innhold og funksjon.

Publisert 22.07.2021

Gjerstad kommune får flere vaksiner i uke 30 enn forespeilet, antall doser er økt fra 126 til 408 doser som vi mottar denne uken. Vi satser på å få satt de aller fleste av disse dosene samme uke som vi mottar de, onsdag 28.7. og torsdag 29.7.

Vi får etter planen også en stor mengde vaksiner i uke 32, men dette er foreløpig et litt usikkert antall.

Vi sender ut tilbud om vaksine pr SMS, i tillegg ringer vi noen for å få fylt opp listene. Vi oppfordrer alle til å svare om de ønsker vaksine eller ikke når de mottar SMS fra kommunen med tilbud om å bestille tid for vaksine! Det er viktig at vi får tilbakemelding så organiseringen av vaksineringen blir så effektiv som mulig.

 

Publisert 12.07.2021

Manntallet for Gjerstad kommune for Stortingsvalget 2021 er lagt ut til gjennomsyn fra og med fredag 9. juli 2021 og vil være tilgjengelig frem til valgdagen 13. september. For innsyn, ta kontakt med Gjerstad kommune på epost eller telefon. 

Publisert 06.07.2021

Hjemmeboende personer fra 65 år i Gjerstad kommune inviteres til middag, kake, kaffe og underholdning. Tilbudet er gratis. Påmeldingsfrist innen tirsdag 17. august 2021. Les mer ved å åpne nyheten.

Publisert 24.06.2021

Her kan du se streamingen.

Publisert 16.06.2021

Vi er nå kommet så langt i pandemien at det er mulighet for å arrangere folkemøter. For å få opp salget av abonnement vil det bli lagt opp til 3 folkemøter fredag den 25. juni 2021.

Alle møtene vil være på Abel skole i Aulaen og det er mulig med 50 personer på hvert møte. (Påmeldingsfrist: Torsdag 24. juni kl. 15:00)

Publisert 15.06.2021

Innbyggere i Gjerstad kommune har anledning til å stille spørsmål i "Innbyggernes spørretime" i kommunestyrets møte den 24. juni d.å. Frist for å melde inn spørsmål er mandag 21. juni kl. 09:00.
Spørsmålene må sendes skriftlig til ordfører (inger.loite@gjerstad.kommune.no) eller rådmann.(torill.neset@gjerstad.kommune.no), eller leveres inn på kommunehuset.

​​​​​​​Av hensyn til smittevern vil det ikke være mulig for spørsmålsstilleren(e) å være tilstede i møtet, men ordfører vil fremføre disse.

Publisert 03.06.2021

Er du mellom 15 og 18 år, kan du søke på sommerjobb i Gjerstad kommune. Jobben vil i hovedsak bestå av innvendig renhold, utvendig maling av kommunale bygg, og forefallende arbeid innen vedlikehold av kommunale boliger samt plenklipping, og annet arbeid på utearealer. Søknadsfrist 17. juni 2021.

Publisert 22.04.2020

Det innføres vanningsrestriksjoner i Gjerstad kommune fra og med 1. juni 2021

Kommunen innfører hver sommer restriksjoner på hagevanning. Dette annonseres i presse, og her på kommunens webside, slik at abonnenten finner sin vanningsdag, og tidsrommet for hagevanning. 

 

Publisert 25.05.2021

Kommunen vil med dette invitere alle til å komme med forslag til kandidater, også lag og organisasjoner. Begrunnede forslag til verneprisen for 2021 sendes enten på epost til postmottak@gjerstad.kommune.no eller i brev til Gjerstad kommune v/biblioteksjefen innen frist 2. juni 2021.

Publisert 11.05.2021

Her finner du program for dagen. Velkommen til feiring!

Publisert 03.05.2021

Det er et mål at alle skal ha tilgang til merkede stier og turveier innen 500 meter fra sentrum og tettsteder. Friluftsrådet Sør inviterer derfor lag, foreninger og enkeltpersoner til å registrere sine ønsker om merking og tilrettelegging i skjemaet nedenfor i løpet innen 31. mai 2021.

Publisert 26.04.2021

Søknadsfrist er 21. mai 2021.

Publisert 26.03.2021

Til de som bor i aktuelle utbyggingsområder:

Hvert år tildeles statlige midler til utbygging av områder i kommunene som er av ikke-kommersiell art. Dvs. hvor leverandører ikke kan bygge ut fiber pga. for høye utbyggingskostnader. Utbyggingen vil gi husstander gode bredbåndstjenester og TV-tjenester via fiberteknologi. Det er visse kriterier som gjelder for at utbyggingen kan starte.

Publisert 07.03.2021

På vegne av kriseledelsen i Gjerstad kommune oppfordrer ordfører Inger Løite alle til å begrense reiser til Arendal, Grimstad, Lillesand og Kristiansand til det strengt nødvendige, pga. smitteutbrudd i disse kommunene.

Publisert 02.03.2021

Søknadsfrist er 1. april 2021.

De som har allerede har plass på SFO, trenger ikke søke. Men du må søke dersom skal ha endret opphold. Du bruker også samme skjema dersom du skal si opp plass.

Søknad fylles ut elektronisk og du finner lenken til skjemaet på Gjerstad kommune sin nettside.

Publisert 26.02.2021

Gjerstad kommune har eiendomsskatt for alle typer eiendom, og for 2021 er skattesatsen 4 promille av taksten for bolig og fritidseiendom, 7 promille for næringseiendom. Det er verd å merke seg at eiendomsskattetaksten ikke er det samme som ligningsverdi, men en egen takst som skal tilsvare omsetningsverdien ved fritt salg. Taksten for din eiendom fremgår av fakturaen du mottar 6 ganger i året. Hvis du mener taksten er feil, har du rett til å klage på denne.

Selv om eiendomsskatt i utgangspunktet gjelder alle eiendommer i kommunen, kan man søke om fritak for kirker, menighetshus, grendehus, klubbhus og lignende. Forutsetningen er at disse drives av lag, foreninger eller stiftelser på et ideelt eller humanitært grunnlag. Videre kan det søkes fritak for bygninger som er fredet etter kulturminneloven, uavhengig av hvem som eier disse.

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2021 og med hjemmel i eigedomsskattelova § 15, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig ettersyn i tre uker fra i dag.

Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer, eiendomsskattetakst, skattesats og eiendomsskattebeløp for 2021. Skattelisten er lagt ut på Gjerstad kommunes nettside, og i papirformat på kommunehuset. Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Klagen må sendes skriftlig til Gjerstad kommune innen mandag 12. april 2020.

Kommunestyret gjorde 17.12.2020 følgende vedtak om satser:

I medhold av eigedomsskattelova §§ 2 og 3, samt vedtekter for eiendomsskatt vedtatt av kommunestyret 27.01.2011, skrives eiendomsskatt ut med 4 promille for bolig og fritidsbolig og 7 promille for næringseiendom i hele kommunen i 2021. Eiendomsskatten faktureres i 6 terminer, sammen med øvrige kommunale avgifter. I medhold av eigedomsskattelova § 8 A-4 økes skattetaksten for 2021 for alle eiendommer, verker og bruk som omfattes av eiendomsskatten med 10 % av det opprinnelige skattegrunnlaget ved siste alminnelige taksering.

Publisert 15.02.2021

Statens Kartverk har den 03.02.2021 gjort følgende vedtak om skrivemåten av følgende stedsnavn i Gjerstad kommune:

  • Bjynnustad (fritidsbolig)
  • Bjynnustadteigen (bruk 29/33)
  • Bjynnustadvannet (vann)
  • Bjynnustadfjellet (ås)
  • Bjynnustadknuten (ås)

I saken inngår også navnet Bjynnustad naturreservat, der Kartverket ikke har vedtaksrett. Saken går i kopi til Miljødirektoratet.

Publisert 15.02.2021

Formannskapet er innkalt til ekstraordinært møte mandag kveld 15.2.21 for å drøfte påbudet om bruk av munnbind på Brokelandsheia - situasjonen og konsekvenser for næringslivet. Formannskapet vedtok å oppheve forskriften med virkning fra 16.2. kl 00.00.

Publisert 23.01.2021

Kommunen får en del spørsmål om hva man skal gjøre hvis man har vært i Oslo-regionen i løpet av den siste tiden. 

Vi oppfordrer alle som har vært i Oslo eller kommunene rundt i løpet av de siste 10 dagene til å begrense antall nærkontakter så mye som mulig. Vis hensyn ved å holde avstand og vær ekstra oppmerksomme på symptomer de neste 10 dagene. Dersom du får symptomer er det viktig at du tester deg. 

Testing for Covid-19 i Gjerstad kommune foregår på legekontoret, alle hverdager fra kl. 10.30. Du må bestille time. Ring eller send sms til vår Korona-telefon (kun for timebestilling), tlf. 901 42 717. Telefonen er åpen mandag - fredag kl. 08:00 - 10:00 og 12:00 - 14:00

Vi ber om at innbyggerne nå forholder seg til den situasjonen som er i Oslo-regionen og lar være å reise dit hvis det ikke er helt nødvendig.