Gjerstad kommune – Forslag til kommuneplan 2024-2036 – Offentlig ettersyn

Oppdatert 20.02.2024: ny frist for innspill er satt til 17. mars 2024.

Planutvalget behandlet forslaget 15. januar 2024, PS 24/1, og fattet følgende enstemmige vedtak:
«Forslag til kommuneplan for Gjerstad kommune 2024-2036; samfunnsdel og arealdel med bestemmelser, samt planbeskrivelse og tilhørende vedlegg, legges ut til offentlig ettersyn,
iht. Plan- og bygningsloven (PBL) §11-14. »

Frist: Eventuelle merknader til planen bes sendt til kommunen som ordinær post eller som e-post er endret fra 03.03.2024 til 17.03.2024

Skjema til bruk for innspill til arealdelen - Kommuneplan 2024-2036 (DOCX, 10 kB)

 

Postadresse: Gjerstadveien 1341, 4980 Gjerstad. E-post: post@gjerstad.kommune.no

Hoveddokumenter

Kommuneplan 2024-2036 - SOSI-fil (SOS, 6 MB) (filformat til programvare for kartdata).

Temakart

  1. Ny jernbane, bevaring kulturmiljø, bevaring naturmiljø og båndlegging etter andre lover.  (PDF, 5 MB)
  2. Sikringssone drikkevann, faresone ras og skred, faresone høyspentlinjer og tidligere avfallsdeponi.  (PDF, 5 MB)
  3. Hensynssone friluftsliv, båndlegging av kulturminner og naturvern.  (PDF, 5 MB)
  4. Detaljeringssone reguleringsplaner, faresone flom, sikringssone støy, landbruk og eksisterende jernbane. (PDF, 7 MB)

Vedlegg

  1. Konsekvensutredning og ROS-analyse. (PDF, 8 MB)
  2. Regional plan for senterstruktur. (PDF, 2 MB)
  3. Skred, kvikkleiere, flom etc. (PDF, 17 MB)
  4. Arealstatistikk. (PDF, 47 kB)
  5. Tabelloversikt innspill til planen som ble trukket tilbake i februar 2023. (PDF, 181 kB)
  6. Forklaring på ord og uttrykk brukt i kommuneplanen 2024-2036. (PDF, 277 kB)