Kommuneplan for 2023 - 2035 på høring

Kommuneplanen legges fram for planutvalget i møte 29. november 2022. 
Dokumentene må betraktes som foreløpige. Endringer blir fortløpende lagt inn til og med mandag. 

Kommuneplanens samfunnsdel 2023 - 2035 kan lastes ned her.  (PDF, 2 MB)
Kommuneplanens arealdel kan lastes ned her.  (PDF, 14 MB)
Planbeskrivelse av kommuneplanens arealdel kan lastes ned her.  (PDF, 509 kB)
Bestemmelser til kommuneplanens arealdel kan lastes ned her.  (PDF, 417 kB)
Temakart 4: Hensynssoner, detaljreguleringssone reguleringsplaner - landbruk og eksisterende jernbane kan lastes ned her. (PDF, 3 MB)
Temakart 3: Hensynssone friluftsliv, båndlegging kulturminner og naturvern kan lastes ned her. (PDF, 3 MB)
Temakart 2: Sikringssone drikkevann, faresone ras- og skred, høyspent og tidligere avfallsdeponi kan lastes ned her. (PDF, 3 MB)
Temakart 1: Båndlegging fornye E-18, ny jernbane og andre lover og sentersone Brokelandsheia og faresone flom kan lastes ned her. (PDF, 3 MB)
Vedlegg 1 - Konsekvensutreding og ROS-analyse kan lastes ned her.  (PDF, 3 MB)
Vedlegg 2 - Regional plan for senterstruktur kan lastes ned her. (PDF, 2 MB)
Vedlegg 3 - Skred, kvikkleiere, flom etc. kan lastes ned her. (PDF, 17 MB)
Vedlegg 4 - Arealstatistikk kan lastes ned her.  (PDF, 93 kB)