Høring/offentlig ettersyn – Detaljreguleringsplan Fardalsmoen

Reguleringsforslag til offentlig ettersyn – Fardalsmoen, gnr/bnr 29/29, 27/1 OG 27/1/2. 

Høringsfrist: 30.03.2023

Navn: Detaljreguleringsplan for Fardalsmoen
PlanID: 201601
ArkivsakID: 21/427
Saksbehandler: Gøran Brovig Olsen
Ansvarlig enhet: Gjerstad kommune, Samfunnsenheten
Høringsstatus: Aktiv
Høringsfrist: 30.03.2023

Reguleringskart Fardalsmoen 2023 - Klikk for stort bildeReguleringskart Fardalsmoen 2023


 

Beskrivelse


Planutvalget i Gjerstad kommune har i møte 07.02.23 i sak 21/427 vedtatt at plan utarbeidet av Planhuset AS, på vegne av Jens Trydal, legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring der det er mulig å komme med innspill, jf. plan- og bygningsloven §12-10.

Planen legger opp til en fremtidig bruk av eksisterende massetak til industri/næring. Næring som planlegges i første omgang er areal for anleggsvirksomhet, verksteder, lager og produksjonsareal.

Innkomne innspill med kommentarer til varsel om detaljreguleringsplan, kan leses under kapittel 6 i planbeskrivelsen.

Dokumenter

- Særutskrift - sak 23/5 i planutvalgsmøte den 7.2.2023 (PDF, 336 kB)
- Referat fra oppstartsmøte med Gjerstad kommune, 2016 (PDF, 39 kB)
- Referat fra møte om detaljreguleringsplan med Gjerstad kommune, 2019 (PDF, 350 kB)
- Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)
- Planbestemmelser (PDF, 170 kB)
- Konsekvensutredning (PDF, 5 MB)
- Risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF, 4 MB)
- Plankart (PDF, 1020 kB)
- Arkeologisk rapport (PDF, 3 MB)
- Geoteknisk vurdering (PDF, 3 MB)
- Arealtabell (PDF, 95 kB)
- Innspill, Statens Vegvesen (PDF, 45 kB)
- Innspill, Hausnes hyttegrend velforening (PDF, 146 kB)
- Innspill, Agder Fylkeskommune (PDF, 893 kB)
- Innspill, Agder energi – nett (PDF, 78 kB)
- Innspill, Norges vassdrags- og energidirektorat (PDF, 605 kB)

Eventuelle merknader til planen bes sendt til kommunen som ordinær post eller som e-post innen frist.

Postadresse: Gjerstadveien 1341, 4980 Gjerstad.

Epost: post@gjerstad.kommune.no